Самоврядування

                        

                                     Статут

                      дитячого об'єднання 

                    "Козацька республіка"

        І. Загальні положення

1.1. Дитяча організація «Козацька республіка » є добровільною, місцевою, яка  об’єднує учнів Межиріцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів на основі добровільності та спільних інтересів, з метою виконання статутних завдань.

1.2. Діяльність «Козацької республіки» поширюється в межах школи і здійснюється на засадах добровільності, гуманізму, рівноправності її членів, самоврядування, демократичності, законності, гласності та відкритості.

1.3. «Козацька республіка» будується на засадах ідейних, духовних, моральних, військово -патріотичних, господарських традицій батьків, дідів-пращурів, славного українського козацтва.

1.4. «Козацька республіка» не пов’язана з діяльністю жодної партії чи релігійної організації, які існують в Україні та за її межами.

1.5. Мова спілкування і діловодства в «Козацькій республіці» - державна, українська. Організація має власний герб, гімн та прапор.

1.6. «Козацька республіка» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Статутом школи

1.7. "Козацька республіка" має свій прапор та інші символи

                      ІІ. Мета та завдання «Козацької республіки»

2.1.

·       виховання у дітей віри у себе, в свої сили, любові до своєї родини, до   рідного краю, своєї держави;

·       утвердження примноження традицій та звитяг українського народу;

·       вивчення минулого свого народу, козацьких традицій та звичаїв;

·       збереження природи рідного краю;

·       формування свідомого ставлення та дотримання здорового способу життя;

·       розвиток співробітництва, дружніх морально-етичних та правових стосунків між учасниками навчально-виховного процесу;

·       розвиток творчих здібностей та інтелектуального потенціалу особистості;

·       залучення до різних видів мистецтва та культури;

·       надання необхідної інформації, допомоги членам організації.

        2.2. для досягнення мети організація вважає пріоритетними напрямки 

               діяльності:

·       вивчення та примноження традицій козацтва та свого народу;

·       участь у заходах по охороні навколишнього середовища;

·       організація та проведення культурно-освітніх, спортивних та інших масових заходів.

ІІІ. Обов’язки та права членів «Козацької республіки»

3.1. Членами «Козацької республіки» мають право бути учні школи віком від 7  

     до 17 років, які виявили себе як такі, що мають бажання бути її членами, 

               патріотами України, дорожать своєю школою, батьківським родом,    

              дисципліновані й виховані.

3.2. Члени «Козацької республіки » за віком поділяються на вікові групи:

Ø Козачата – до 10 років

Ø Джури – від 10 до 14 років

Ø Молоді козаки – від 14 до 17 років

Прийом у козачата, усі інші переходи та прийоми відзначаються урочисто, з відповідними посвятами за традиційними козацькими звичаями, згідно з Положенням затвердженим Радою «Козацької республіки ».

3.3. Члени  «Козацької республіки » дотримуються закону

 « Український козак – душа правдива, справедлива та незрадлива».

3.4. Члени «Козацької республіки» мають право: голосу на козацьких радах.

·       обирати та бути обраним до керівних органів «Козацької республіки» всіх рівнів;

·       виносити на розгляд Козацької ради питання про діяльність «Козацької республіки »;

·       отримувати козацькі звання та нагороди;

·       робити запити та одержувати відповідь на свої пропозиції і заяви до

      «Козацької республіки »;

·       працювати у структурах «Козацької республіки »;

·       отримувати від «Козацької республіки » моральну, духовну та іншу допомогу;

·       брати участь у всіх заходах під проводом Козацької Ради.

3.5. Члени «Козацької республіки » зобов’язані:

·       виконувати вимоги Статуту;

·       виконувати постанови та рішення Гетьмана «Козацької республіки », Козацької Ради, своїх курінних отаманів ;

·       дотримуватися здорового способу життя, піклуватися про «Козацьку республіку », свій козацький курінь;

·       зберігати та розвивати українські козацькі звичаї та традиції, оберігати честь та гідність козацького імені, займатися суспільно корисною діяльністю. Дотримуватись принципів і норм козацької моралі, козацької етики.

                                 IV. Структура Козацької республіки

           4.1. Первинною ланкою «Козацької республіки » є первинне козацьке  

                 товариство – козацький курінь на чолі з курінним отаманом, обраним  

                 загальними зборами куреня.

          4.2. У своїй діяльності курені керуються цим Статутом, рішенням Козацької  

                Ради .

          4.3. Курені створюються по класах за рішенням установчих зборів козачат,   

                джур та молодих козаків на основі їх вільного волевиявлення.

          4.4. Курені входять до складу «Козацької республіки » як структурні ланки.

          4.5. Курені вирішують питання, які належать до їх компетентності,  

                 самостійності, в межах, що не суперечать Статуту.

          4.6. Курені:

ü Мають свою назву, девіз, пісню;

ü Вирішують питання участі в заходах відповідно до плану роботи організації;

ü Вирішують питання внутрішнього життя куреня та його членів;

ü Обирають терміном на один рік курінного отамана.

4.7. Вищим органом куреня є загальні збори. Вони проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць ( згідно плану роботи куреня) і повноважні за присутності на них більше ніж половини членів куреня.

       Рішення на зборах куренів приймаються більшістю голосів від числа присутніх. Звітно-виборні збори куреня проводяться не рідше одного разу на рік.

4.8. Курінний отаман:

ü Підзвітний керівним органам «Козацької республіки » та загальним зборам куреня;

ü Разом з представником від свого куреня представляє на Козацькій Раді, де має право вирішального голосу;

ü Визначає поточні завдання і напрямки діяльності куреня, призначає представників кошів від свого куреня;

ü Організовує виконання Статутних завдань в межах свого куреня.

      4.9. Козацька Рада :

  Є  вищим керівним органом «Козацької республіки», до якої входять: Гетьман, Осавул ( заступник Гетьмана), Генеральний писар, Курінні отамани, коші та їх керівники, представники всіх козацьких куренів.

          Козацька Рада скликається не рідше одного разу на місяць.          Козацька Рада:

ü Визначає і затверджує принципи , завдання і напрямки діяльності «Козацької республіки»;

ü Затверджує Статут організації, вносить до нього зміни та доповнення, створює коші, обирає її керівників, затверджує склад Козацької Ради та склад кошів;

ü Затверджує план роботи куренів, кошів, символіку «Козацької республіки », план роботи організації, річні звіти.

4.10. Коші:

     Є постійно діючими ланками «Козацької республіки », до складу яких входять представники кожного куреня. Керують роботою  їх керівники, які обираються на зборах Козацької Ради терміном на один рік. Напрямки роботи кошів є чітко визначеними:

                                      Кіш «Відродження»  

-        сприяє відродженню українських народних традицій та звичаїв;

-         проводить тематичні вечори та лінійки з історії нашого народу;

-        надає практичну допомогу педагогічному колективу у рекламуванні та проведенні предметних тижнів;

-        організовує разом із вчителями-консультантами діяльність Наукового центру (участь учнів в олімпіадах, конференціях, презентації наукових робіт);

-        ініціює проведення позакласних та позашкільних заходів інтелектуального плану (турнірів допитливих, інтелектуальних ігор);

-        контролює рівень навчальних досягнень учнів, організовує взаємодопомогу, консультпункти у класах;

-        здійснює контроль за відвідуванням учнів школи, зовнішнім виглядом учнів, дотримання санітарно – гігієнічних вимог до класного приміщення і учнів, роботою отаманів класів.

                                                 Кіш «Олімпієць»

- займається популяризацією фізкультури і спорту, здорового способу життя;

 - рекламує роботу спортивного гуртка, ініціює проведення спортивних змагань на рівні школи та надає практичну допомогу вчителю фізкультури в організації та проведенні шкільних, сільських, районних спортивних заходів;

- популяризує туризм серед учнів школи;

-  інформує громадськість про спортивні новини, досягнення та поразки спортсменів школи, району, держави;

-  бере участь у проведенні Малих Олімпійських ігор, Днів здоров’я, висвітлює та розповсюджує спортивну інформацію серед молодших школярів.

                                                    Кіш «Турбота»

- рекламує та організовує участь куренів в операції «Корисна справа для школи та села»;

- збирає звіти про участь куренів про проведення трудових акцій;

сприяє вихованню в учнів працелюбності, бережливого ставлення до майна;

- бере активну участь у виготовленні наочності для навчальних кабінетів під керівництвом вчителів – предметників;

- заохочує батьків, вчителів та учнів школи до участі у суботниках та місячниках благоустрою території, рекламує і проводить  дні добрих справ;

- турбота  про людей похилого віку, інвалідів;

- виготовляють годівниці для птахів.

                                               Кіш «Джерело»

- займається екоосвітою та екопропагандою в школі;

- планує, організовує загальношкільні природоохоронні заходи та акції, походи по  

 екологічних стежинах, екологічні десанти;

 - організовує акції по озелененню приміщень та території школи, озелененні селища;

- організовує виставки, конкурси виробів з природного матеріалу, сухих рослин, овочів, фруктів, ікебан;

- організовує роботу екологічної агітбригади, конкурси малюнків, плакатів, колажів, фотографій, творів, віршів на природоохоронну тематику;

- проводить та організовує, підводить підсумки екологічних десантів.

                                                     Кіш «Писар»

- висвітлюють життя школи на сторінках газети, вивчають громадські думки учнів про шкільне життя;

- рекламують діяльність органів учнівського самоврядування;

- інформують про проведені заходи  на сайті школи, допомагають в організації роботи тематичних кіно та відеопоказах;

- допомагають шкільному бібліотекарю  в проведенні перевірки стану підручників, організовують та проводять Дні відкритих дверей в бібліотеці, книжкового тижня, виставок літератури до знаменних дат української історії, культури, мистецтва та літератури.

                                                  Кіш «Джура»

 - організовують шефську опіку над учнями молодших класів, проводять засідання ради кошів молодших класів;

- інформують  колективи молодших класів про проведення різноманітних конкурсів, спортивних змагань, позакласних виховних заходів;

- допомагають у підготовці до позакласних заходів;

- організовують ігри на перервах для учнів 1-4 класів та групи продовженого дня, ініціюють заходи, змагання, забави та різноманітні акції для учнів молодших класів.

                                                   Кіш «Гармонія»

 - організовує змістовне дозвілля дітей з урахуванням їхніх інтересів;

- розвиває ініціативу та творчі здібності дітей;

- залучає дітей до підготовки та проведення культосвітніх, розважальних програм і заходів;

- вивчає громадську думку щодо планування загальношкільних позакласних заходів; - озвучує загальношкільні виховні заходи;

- створює презентації та відеофільми для проведення загальношкільних позакласних заходів.

4.11. Гетьман «Козацької республіки»:

Є вищою посадовою особою «Козацької республіки ». Обирається  шляхом таємного голосування  членів організації (5 – 11 класи)

          Гетьман  має право:    

ü Представляти інтереси організації в усіх органах представницької, виконавчої влади, в громадських та міжнародних організаціях;

ü Накладати «вето» на рішення Козацької Ради та повертає його на повторний розгляд;

ü Контролює виконання власних рішень через Осавула та Генерального писаря;

ü Перевіряє діяльність Курінних отаманів, і в разі виявлення порушень Статуту призупиняє їх повноваження;

ü Порушує питання їх перебування на посадах;

ü Видає накази на виконання статутних вимог і рішень Козацької Ради, затверджує плани роботи Ради, плани проведення заходів Козацької Ради.

Гетьман зобов’язаний:

ü Організовувати діяльність «Козацької республіки» відповідно до Статуту та козацьких звичаїв;

ü Звітувати і нести відповідальність за свою діяльність на Козацькій Раді та загальних зборах «Козацької республіки».

4.12. Осавул (заступник гетьмана):

ü Обирається на один рік на загальних зборах «Козацької республіки» шляхом таємного голосування;

ü Виконує обов’язки Гетьмана в разі його відсутності;

ü Звітує про свою роботу перед Гетьманом та Козацькою Радою.

4.13. Генеральний писар:

ü Обирається на один рік на загальних зборах «Козацької республіки » шляхом таємного голосування;

ü Відповідає за ведення документації «Козацької республіки ;

ü Звітує про роботу перед Козацькою Радою та Гетьманом.

                                        

                                                               Кіш

"ВІДРОДЖЕННЯ"

1.    Прищеплення  учням  школи шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій свого народу .

2.    Популяризація українських державних свят, залучення учнів до проведення загальношкільних лінійок, присвячених визначним датам та символам України.

3.    Пошукова робота: збір матеріалів з народознавства та матеріалів з історії рідного краю.

4.    Пропаганда та залучення учнів школи до участі у міжнародних Всеукраїнських, обласних та шкільних конкурсів з народознавства, історії України та українського мовознавства та правознавства.

5.     Підвищення інтересу учнів до знань, самоосвіти та самовдосконалення.

6.    Контроль рівня навчальних досягнень учнів.  Організація взаємодопомоги, консультпунктів у класах.

7.    Організація правового всеобучу учнів школи: вивчення Конвенції та Декларації прав людини, пам’ятки з правового виховання Міністерства Юстиції України.

8.    Вирішення  питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у   їдальні, під час спортивних та культурно – масових заходів.

9.    Здійснення контролю за відвідуванням учнів школи, зовнішнім виглядом учнів, дотримання санітарно – гігієнічних вимог до класного приміщення і учнів, роботою старост класів.

Кіш

"ОЛІМПІЄЦЬ"

1.    Рекламування і популяризація здорового способу життя.

2.    Рекламування роботи спортивного гуртка з метою залучення якомога більшої кількості учнів до їх діяльності.

3.    Надання практичної допомоги вчителю фізкультури в організації та проведенні шкільних, районних, сільських спортивних заходів.

4.    Організація роботи ініціативної групи по проведенню Олімпійського тижня, який проводиться щороку.

5.    Вивчення історії олімпійського руху.

6.    Висвітлення спортивних досягнень  спортсменів школи на  обласних, районних та шкільних змаганнях.

7.    Випуск буклетів «Спортивне життя школи».

8.    Висвітлення та розповсюдження  спортивної інформації серед молодших школярів.

9.    Організація спортивних походів.

10.Участь в організації та проведенні місячника з охорони життя та здоров'я учнів школи.

Кіш

"ТУРБОТА"

1.    Сприяння вихованню в учнів працелюбності, бережливого ставлення до майна.

2.     Допомагає своєю працею примножувати красу школи, села.

3.     Бере активну участь у виготовленні наочності для навчальних кабінетів під керівництвом вчителів – предметників.

4.    Залучення до участі батьків, вчителів та учнів школи у суботниках та місячниках благоустрою території.

5.    Залучення батьків, вчителів, учнів школи до участі в днях добрих справ.

6.    Турбота  про людей похилого віку, інвалідів.

           7.    Виготовлення годівниць для птахів,шпаківень.

Кіш

                                ДЖЕРЕЛО

 1.    Екоосвіта та екопропаганда в школі.

2.    Проведення загальношкільних та участь у районних природоохоронних заходах та акціях.

3.    Походи по екологічній стежині та екологічні десанти.

4.    Організація акцій по озелененню приміщень та території школи, селища.

5.    Разом з вчителями початкової школи та вчителем трудового навчання організація виставок, конкурсів, виробів із природнього матеріалу, сухих рослин, овочів, фруктів.

6.    Прийняття участі в роботі екологічної бригади.

7.    Організація та проведення разом з вчителем художньої культури конкурсів малюнків, плакатів, колажів, фотографій, написання творів, декламування віршів на природоохоронну тематику.

8.    Організація та проведення акції «Замість ялинки новорічний букет».

9.     Підведення підсумків екологічних трудових десантів.

10. Випуск стін газет та брошур екологічного змісту.

                           

  

Кіш

ПИСАР

1.    Висвітлення життя школи на сторінках газети.

2.    Вивчення громадської думки учнів про шкільне життя.

3.    Рекламування діяльності органів учнівського самоврядування.

4.    Випуск газет, присвячених знаменним і пам’ятним подіям держави, школи, датам народного календаря

5. Допомога в організації роботи тематичних кіно та відеопоказах.

6. Допомога шкільному бібліотекарю  в проведенні перевірки стану підручників.

7. Організація та проведення Днів відкритих дверей в бібліотеці, книжкового тижня, виставок літератури до знаменних дат української історії, культури, мистецтва та літератури.

Кіш

ДЖУРА

1.    Організація шефської опіки над учнями молодших класів (закріплення класних колективів старшокласників за класними колективами молодших класів).

2.    Організація та проведення засідань ради кошів молодших класів.

3.    Інформування класних колективів молодших класів про проведення різноманітних конкурсів, спортивних змагань, позакласних виховних заходів.

4.    Допомога в підготовці позакласних заходів.

5.    Участь у підведенні підсумків в загальношкільних заходах.

6.    Допомога класним керівникам  в організації самоврядування в класних колективах молодшої шкільної ланки.

7.    Організація ігор на перервах для учнів 1-4 класів та групі продовженого дня.

8.    Ініціювання заходів, змагань,  забав та різноманітних акцій для учнів молодших класів.

9.    Участь у проведенні підсумкових лінійок.

                     Кіш "Гармонія"

1.    Організація змістовного дозвілля дітей з урахуванням їхніх інтересів.

2.    Розвиток ініціативи та творчих здібностей дітей.

3.    Залучення дітей до підготовки та проведення культосвітніх, розважальних програм і заходів.

4.  Вивчення громадської думки щодо планування загальношкільних позакласних заходів.

5.  Озвучення загальношкільних виховних заходів.

6.  Створення презентацій та відеофільмів для проведення загальношкільних позакласних заходів.

7.  Допомога класним колективам у підборі музичного та відеоматеріалів, створенні презентацій для проведення позакласних заходів.

8.  Фільмування та фотографування під час проведення загальношкільних позакласних заходів для створення презентацій та світлин для Літопису школи.

Напрями виховної діяльності

                          дитячого об'єднання 

                                     "Козацька республіка"

 «Мій рідний край» (вивчення історії рідного краю);

2) «Гей ви, хлопці, славні запорожці» (вивчення історії українського козацтва);

3) вивчення   цінностей українських козаків;

4) «Козацькому роду нема переводу» (відродження військово-спортивного мистецтва козаків);

5) «Козацькими стежками» (туристично-краєзнавча робота);

6) «Слава козацька не вмре, не поляже» (відродження народних мистецьких традицій).

У змісті виховання виокремлюють орієнтовну програму виховної роботи з дівчатками:

1) «Хата моя, біла хата» (про роль жінки — берегині свого роду);

2) «Рідна мати моя, ти ночей не доспала» (пісні моєї мами);

3) «Ой у лузі червона калина» (про рослини — символи України);

4) «І на тім рушничкові» (навчання жіночої майстерності);

 5) «До надр народної медицини» (ознайомлення із секретами народної медицини).

6) «Не ріж косу, бо хорошая …»